ముగించు

పాఠశాలలు

జిల్లా విధ్యాశాఖాదికారి కార్యాలయం, ఖమ్మం

జిల్లా విధ్యాశాఖాదికారి కార్యాలయం, ఖమ్మం ట్రంక్ రోడ్, ఖమ్మం - 507003

ఫోన్ : 08742228494
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.khammamdeo.in