ముగించు
సిఎం-టిఎస్
గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్ర శేఖర్ రావు
కలెక్టర్ సర్
కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శ్రీ వి పి గౌతమ్ ఐ.ఎ.ఎస్