ముగించు

విపత్తుల నిర్వాహణ

జిల్లా విపత్తుల నర్వాహణ అధారిటీ అధ్యక్షుడిగా కలెక్టరు లేక జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ లేక డిప్యూటీ కమీషనరు ఉంటారు. ఎక్స్ అఫీషియో ఉపాధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోబడిన ప్రజాప్రతినిధులు ఉంటారు.

హెల్ప్లైన్:

జాతీయ విపత్తుల హెల్ప్లైన్: 1078

తెలంగాణ వడగాలి కార్య ప్రణాళిక-PDF-4.2MB