ముగించు

విధ్యుత్

SUB STATION

Chintakani , Khammam

ఫోన్ : 9493546407
వర్గం / పద్ధతి: Electricity
Pincode: 507208

సబ్ స్టేషన్

కొత్త లింగాల, ఖమ్మం.

ఫోన్ : 8247746588
వర్గం / పద్ధతి: విధ్యుత్
Pincode: 507182

సబ్ స్టేషన్

ముచ్చెర్ల, ఖమ్మం

ఫోన్ : 8333994543
వర్గం / పద్ధతి: విధ్యుత్
Pincode: 507182

సబ్ స్టేషన్

కొత్త లింగాల, కొమ్మినేపల్లి, ఖమ్మం

ఫోన్ : 8247746588
వర్గం / పద్ధతి: విధ్యుత్
Pincode: 507182

సబ్ స్టేషన్

కామెపల్లి, ఖమ్మం

ఫోన్ : 9493546417
వర్గం / పద్ధతి: విధ్యుత్
Pincode: 507122

సబ్ స్టేషన్

పొన్నేకల్, ఖమ్మం, తెలంగాణ

ఫోన్ : 9493546418
వర్గం / పద్ధతి: విధ్యుత్
Pincode: 507210

సబ్ స్టేషన్

కారేపల్లి ఖమ్మం తెలంగాణ

ఫోన్ : 9866520809
వర్గం / పద్ధతి: విధ్యుత్
Pincode: 507122

సబ్ స్టేషన్

బి ఎన్ తండా, ఖమ్మం, తెలంగాణ,

ఫోన్ : 943546422
వర్గం / పద్ధతి: విధ్యుత్
Pincode: 507123

సబ్ స్టేషన్

చీమలపాడు గ్రామం, సింగరేణి (మండలం). ఖమ్మం

ఫోన్ : 9912325079
వర్గం / పద్ధతి: విధ్యుత్
Pincode: 507133