ముగించు

పోలీసు అమరవీరులకు జిల్లా కలెక్టర్ గారు , పోలీసు కమీషనర్ గారు ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు.

పోలీసు అమరవీరులకు జిల్లా కలెక్టర్ గారు , పోలీసు కమీషనర్ గారు ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు.