ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ వి.పి. గౌతమ్ గారు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి మహర్షి వాల్మీకి చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నమస్కరించారు

జిల్లా కలెక్టర్ వి.పి. గౌతమ్ గారు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి మహర్షి వాల్మీకి చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నమస్కరించారు