ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ వి.పి.గౌతమ్ గారు ధరణీ పోర్టల్ ఒక సంవత్సర కాలం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన పాత్రికేయుల సమావేశంలో అందించిన ధరణి సేవలు వివరించారు

జిల్లా కలెక్టర్ వి.పి.గౌతమ్ గారు ధరణీ పోర్టల్ ఒక సంవత్సర కాలం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన పాత్రికేయుల సమావేశంలో అందించిన ధరణి సేవలు వివరించారు