ముగించు

2018 మే10 నుండి రైతుబందు చెక్కుల పంపిణి

  • ప్రారంభం: 10/05/2018
  • ముగించు: 30/06/2018

వేదిక: గ్రామసభలు

2018 మే 10 నుండి గ్రామసభల్లో రైతుబందు చెక్కుల పంపిణి చేయబడును.