ఆఫీస్ ఆర్డర్

ఆఫీస్ ఆర్డర్
శీర్షిక తేది డౌన్లోడ్/లింకు
కల్లెక్టరేట్ ప్రోటోకాల్ సెక్షన్ విధుల కేటాయింపు ఉత్తర్వులు 13/10/2016 13/10/2016 డౌన్లోడ్ చేయుట(16 KB)
కల్లెక్టరేట్ ఎఫ్ & హెచ్ సెక్షన్ ఉద్యోగుల విధుల కెటాయింపు ఉత్తర్వులు 13/10/2016 డౌన్లోడ్ చేయుట(16 KB)
కల్లెక్టరేట్ ఈ మరియు జి సెక్షన్ విధుల కేటాయింపు ఉత్తర్వులు 13/10/2016 డౌన్లోడ్ చేయుట(15 KB)
కలెక్టరేట్ డి సెక్షన్ విధుల కేటాయింపు ఉత్తర్వులు 13/10/2016 డౌన్లోడ్ చేయుట(18 KB)
కలెక్టరేట్ సి సెక్షన్ ఉద్యోగుల విధుల కేటాయింపు ఉత్తర్వులు – 13/10/2016 13/10/2016 డౌన్లోడ్ చేయుట(19 KB)
కలెక్టరేట్ ఎ మరియు బి సెక్షన్ల ఉద్యోగుల విధుల కేటాయింపు ఉత్తర్వులు – 13/10/2016 13/10/2016 డౌన్లోడ్ చేయుట(21 KB)