ముగించు

డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ విజిట్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ హాస్పిటల్ ప్రీమిసెస్ ప్రెస్ నోట్