పత్రికా ప్రకటన

చిత్రం లేదు

స్వీయ చిత్ర పాయింట్ ప్రారంభోత్సవం

వివరాలు వీక్షించండి
వదగాద్పులపై రివ్యు

గౌరవ ఖమ్మం కలెక్టర్ గారు ది. 10/3/2018న వేసవి వేడి తాపానికి తీస్కోవలసిన సంరక్షణ చర్యల పై జిల్లా పరిషత్,ఖమ్మం నందు సమీక్ష జరిపినారు.

వివరాలు వీక్షించండి