ప్రజా ప్రతినిధులు

పార్లమెంట్ సభ్యులు (ఎమ్.పి.)
వ.సం నియోజకవర్గం పేరు పేరు చిరునామా నుండి వరకు చిత్ర పఠం
1 ఖమ్మం

 

ఖమ్మం జిల్లా శాసన సభ సభ్యులు (ఎమ్.ఎల్.ఎ)                                                          
వ.సం నియోజకవర్గం పేరు పేరు చిరునామా నుండి వరకు చిత్ర పఠం
1 ఖమ్మం
2 పాలేర్
3 వైరా
4 మధిర
5 సత్తుపల్లి