ముగించు

ప్రెస్ నోట్-18-02-2022 రవాణా శాఖ మంత్రి శ్రీ. మన వూరు, మన బడి, మన బస్తీ మన బడిపై పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారు మరియు కలెక్టర్ గారు మీటింగ్

ప్రచురణ తేది : 18/02/2022