Close

17-09-2022 TELANGANA JATIYA SAMAIKYATHA VAJROTSALU HON’BLE MINISTER FOR TRANSPORT SRI.PUVVADA AJAY KUMAR UNFURLED THE NATIONAL FLAG AT POLICE PARED GROUND

17-09-2022 TELANGANA JATIYA SAMAIKYATHA VAJROTSALU HON'BLE MINISTER FOR TRANSPORT SRI.PUVVADA AJAY KUMAR UNFURLED THE NATIONAL FLAG AT POLICE PARED GROUND
17-09-2022 TELANGANA JATIYA SAMAIKYATHA VAJROTSALU HON'BLE MINISTER FOR TRANSPORT SRI.PUVVADA AJAY KUMAR UNFURLED THE NATIONAL FLAG AT POLICE PARED GROUN
17-09-2022 TELANGANA JATIYA SAMAIKYATHA VAJROTSALU HON'BLE MINISTER FOR TRANSPORT SRI.PUVVADA AJAY KUMAR UNFURLED THE NATIONAL FLAG AT POLICE PARED GROUND
17-09-2022 TELANGANA JATIYA SAMAIKYATHA VAJROTSALU HON'BLE MINISTER FOR TRANSPORT SRI.PUVVADA AJAY KUMAR UNFURLED THE NATIONAL FLAG AT POLICE PARED GROUN
17-09-2022 TELANGANA JATIYA SAMAIKYATHA VAJROTSALU HON'BLE MINISTER FOR TRANSPORT SRI.PUVVADA AJAY KUMAR UNFURLED THE NATIONAL FLAG AT POLICE PARED GROUND
17-09-2022 TELANGANA JATIYA SAMAIKYATHA VAJROTSALU HON'BLE MINISTER FOR TRANSPORT SRI.PUVVADA AJAY KUMAR UNFURLED THE NATIONAL FLAG AT PLICE PARED GROUND
17-09-2022 TELANGANA JATIYA SAMAIKYATHA VAJROTSALU HON'BLE MINISTER FOR TRANSPORT SRI.PUVVADA AJAY KUMAR UNFURLED THE NATIONAL FLAG AT POLICE PARED GROUND
17-09-2022 TELANGANA JATIYA SAMAIKYATHA VAJROTSALU HON'BLE MINISTER FOR TRANSPORT SRI.PUVVADA AJAY KUMAR UNFURLED THE NATIONAL FLAG AT POLICE PAED GROUND
17-09-2022 TELANGANA JATIYA SAMAIKYATHA VAJROTSALU HON'BLE MINISTER FOR TRANSPORT SRI.PUVVADA AJAY KUMAR UNFURLED THE NATIONAL FLAG AT POLICE PARED GROUND
17-09-2022 TELANGANA JATIYA SAMAIKYATHA VAJROTSALU HON'BLE MINISTER FOR TRANSPORT SRI.PUVVADA AJAY KUMAR UNFURLED THE NATIONAL FLAG AT POICE PARED GROUND
17-09-2022 TELANGANA JATIYA SAMAIKYATHA VAJROTSALU HON'BLE MINISTER FOR TRANSPORT SRI.PUVVADA AJAY KUMAR UNFURLED THE NATIONAL FLAG AT POLICE PARED GROUND
17-09-2022 TELANGANA JATIYA SAMAIKYATHA VAJROTSALU HON'BLE MINISTER FOR TRANSPORT SRI.PUVVADA AJAY KUMAR UNFURLED THE NATIONAL FLAG AT POLICE ARED GROUND